• Contact
  • Tiếng Việt
  • English


Nhấn để xem thêm thông tin

Standard Garden View

Standard Garden View

 • Số lượng phòng: 6
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Superior Bungalows

Superior Bungalows Hướng vườn

 • Số lượng phòng: 8
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Phòng hướng vườn

Phòng hướng vườn

 • Số lượng phòng: 11
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Next to beach
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Garden View

Deluxe Garden View

 • Số lượng phòng: 14
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Next to beach or Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Swimming Pool

Deluxe Swimming Pool

 • Số lượng phòng: 3
 • Người lớn Tối đa: 4
 • Trẻ em Tối đa: 2
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Superior Sea View

Superior Sea View

 • Số lượng phòng: 2
 • Người lớn Tối đa: 4
 • Trẻ em Tối đa: 2
 • Guests: 2
 • Tầm nhìn: Ocean
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Deluxe Sea View

Deluxe Sea View

 • Số lượng phòng: 8
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

Luxery Sea View

Luxery Sea View

 • Số lượng phòng: 2
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Garden
 • Trạng thái: còn phòng

Nhấn để xem thêm thông tin

VIP Bungalows

VIP Bungalows

 • Số lượng phòng: 03
 • Người lớn Tối đa: 2
 • Trẻ em Tối đa: 1
 • Guests: 1
 • Tầm nhìn: Next to beach
 • Trạng thái: còn phòng